Algemene voorwaarden

§ 1 Toepasselijkheid, definities van termen

(1) Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Duitsland (hierna: “wij” of “Werkzeug-Garten”) exploiteert een online-shop voor goederen onder de website http://werkzeug-garten.de. De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten tussen ons en onze klanten (hierna: “Klant” of “u”) in de versie die geldig is op het moment van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

(2) “Consument” in de zin van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. “Ondernemer”: een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit of als zelfstandige, waarbij een maatschap met rechtsbevoegdheid een maatschap is die bevoegd is rechten te verwerven en schulden aan te gaan.

§ 2 Sluiting van contracten, opslag van de tekst van het contract

(1) Voor bestellingen via onze online shop op http://werkzeug-garten.de gelden de volgende regels voor het afsluiten van het contract.

(2) Onze productpresentaties op het internet zijn niet-bindend en geen bindend aanbod om een contract af te sluiten.

(3) Na ontvangst van een bestelling in onze online shop gelden de volgende regels: De klant doet een bindend aanbod om een contract aan te gaan door de bestelprocedure in onze online shop succesvol af te ronden. De bestelling wordt in de volgende stappen geplaatst:

  1. Selectie van de gewenste goederen,
  2. Voeg de producten toe door op de bijbehorende knop te klikken (bijv. “Toevoegen aan winkelwagentje”, “Toevoegen aan boodschappentas” of iets dergelijks),
  3. De gegevens in het winkelmandje controleren,
  4. Roep het besteloverzicht op door op de bijbehorende knop te klikken (bijv. “Doorgaan naar kassa”, “Doorgaan naar betaling”, “Naar besteloverzicht” of iets dergelijks),
  5. Adres- en contactgegevens invoeren/controleren, betaalmethode selecteren, AV en annuleringsvoorwaarden bevestigen,
  6. Als de overeengekomen kwaliteit van de goederen afwijkt van de gebruikelijke kwaliteit en gebruiksvoorwaarden, bevestiging van een negatieve kwaliteitsovereenkomst,
  7. Voltooi de bestelling door op de knop “Nu kopen” te drukken. Dit is uw bindende bestelling.
  8. Het contract komt tot stand wanneer u binnen drie werkdagen een orderbevestiging van ons ontvangt op het opgegeven e-mailadres.

(4) In het geval van het sluiten van de overeenkomst wordt de overeenkomst gesloten met Holz-Jaeger UG (haftungsbeschränkt), Sodbruch 5, 51588 Nümbrecht, Duitsland.

(5) Voordat de bestelling wordt geplaatst, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met de afdrukfunctie van de browser. De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, in het bijzonder de bestelgegevens, de algemene voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden, vindt plaats per e-mail nadat de bestelling door u is geplaatst, deels automatisch. We slaan de tekst van het contract niet op nadat het is afgesloten.

(6) Invoerfouten kunnen worden gecorrigeerd met de gebruikelijke toetsenbord-, muis- en browserfuncties (bijv. “terugknop” van de browser). Ze kunnen ook worden gecorrigeerd door het bestelproces voortijdig te annuleren, het browservenster te sluiten en het proces te herhalen.

(7) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, gebeurt per e-mail, gedeeltelijk automatisch. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gegarandeerd is en, in het bijzonder, dat dit niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Voorwerp van de opdracht en wezenlijke kenmerken van de producten

(1) In het geval van onze online shop is het onderwerp van het contract:

  1. De verkoop van goederen. Je kunt de aangeboden goederen bekijken op onze artikelpagina’s.

(2) De essentiële kenmerken van de goederen zijn te vinden in de artikelbeschrijving. Als de overeengekomen kwaliteit van de goederen afwijkt van de gebruikelijke kwaliteit en gebruiksvoorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in de artikelbeschrijving (negatieve kwaliteitsovereenkomst). Voor zover de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de negatieve kwaliteitsafwijking, bepaalt dit het voorwerp van het contract.

§ 4 Prijzen, verzendkosten en levering

(1) De prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

(2) De respectievelijke aankoopprijs moet worden betaald vóór levering van het product (vooruitbetaling), tenzij we uitdrukkelijk aankoop op rekening aanbieden. De voor u beschikbare betalingsmethoden worden weergegeven onder een desbetreffende knop in de online shop of in de desbetreffende aanbieding. Tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

(3) Naast de vermelde prijzen kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht voor de levering van producten, tenzij het desbetreffende artikel wordt weergegeven als vrij van verzendkosten. De verzendkosten worden nogmaals duidelijk gecommuniceerd over de aanbiedingen, indien van toepassing in het winkelwagen systeem en op het besteloverzicht.

(4) Tenzij duidelijk anders vermeld in de productomschrijving, zijn alle aangeboden producten direct klaar voor verzending (levertijd: [ Plaats de waarde voor default_delivery_time_text ] na ontvangst van betaling).

(5) De volgende beperkingen voor het leveringsgebied zijn van toepassing: Er wordt geleverd in de volgende landen: België, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk.

§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.

§ 6 Herroepingsrecht

Als consument heb je een herroepingsrecht. Dit valt onder onze annuleringsvoorwaarden.

§ 7 Contracttaal

Alleen Duits is beschikbaar als contracttaal.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Behoudens de volgende uitzonderingen is onze aansprakelijkheid voor contractuele plichtsverzuimen en voor onrechtmatige daden beperkt tot opzet of grove nalatigheid.

(2) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk in geval van lichte nalatigheid in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Als we door lichte nalatigheid in gebreke zijn gebleven, als nakoming onmogelijk is geworden of als we een wezenlijke contractuele verplichting niet zijn nagekomen, is de aansprakelijkheid voor materiële schade en financiële verliezen die daaraan kunnen worden toegeschreven, beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract. Een wezenlijke contractuele verplichting is een verplichting waarvan de nakoming de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt, waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van het contract in gevaar brengt en op de naleving waarvan u regelmatig mag vertrouwen. Dit omvat in het bijzonder onze plicht om actie te ondernemen en de prestaties te leveren die krachtens het contract verschuldigd zijn, zoals beschreven in § 3.

§ 9 Garantie

(1) Op de garantie zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht om het artikel/digitale goed of de geleverde dienst onmiddellijk na uitvoering van de overeenkomst te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit uiteraard geen invloed op uw wettelijke garantieclaims.

§ 10 Slotbepalingen/geschillenbeslechting

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument hierdoor niet wordt ontnomen (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

(3) Als de Klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de Klant en de Aanbieder de statutaire zetel van de Aanbieder.

(4) De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat u kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn bereid deel te nemen aan een procedure voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting.